1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η ACI DIGITAL MINDS LTD, με αριθμό μητρώου εγγραφής ΦΠΑ 10291796W , κάτοχος της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας (https://www.directdeals.com.cy/). Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Διεύθυνση: Kykladon 6C, 2234 Λευκωσία,  Κύπρος Λευκωσία (εφεξής « DIRECT DEALS», «εμείς» ή «εμάς»).
1.2 Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν συμφωνητικό με προσοχή. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής ή σε αυτή συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίες στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»). Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς.
1.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 10 Νοεμβρίου 2011. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αναρτάται διαδικτυακά. Εάν δεν θέλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω νέους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν συμφωνητικό με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία (μέσω ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας ή αγορά και/ή χρήση ενός Κουπονιού θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων.
1.4 Όσον αφορά τα δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά σας.

2.ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Στο παρόν Συμφωνητικό χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι για τους οποίους δίνεται ορισμός. Οι όροι αυτοί ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα. Ακολουθεί η σημασία τους:
2.1.1 Ο όρος «Έμπορος» σημαίνει έναν τρίτο πωλητή/παροχέα αγαθών και υπηρεσιών για τον οποίο μπορεί να γίνει εξαργύρωση ενός Κουπονιού.
2.1.2 Ο όρος «Μικροτοποθεσία» σημαίνει μια βοηθητική δικτυακή τοποθεσία που έχει συμπληρωματικό ρόλο στην κύρια δικτυακή τοποθεσία.
2.1.3 Ο όρος «Αγορά» σημαίνει την αγορά ενός Κουπονιού.
2.1.4 Ο όρος «Καταχώρηση» σημαίνει τη «δημιουργία ενός λογαριασμού στη Δικτυακή τοποθεσία» (και ο όρος «Εγγραφή» σημαίνει την ενέργεια δημιουργίας του λογαριασμού).
2.1.5 Ο όρος «Υπηρεσία» σημαίνει το σύνολο των υπηρεσιών ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία DIRECT DEALS μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας (ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής ή άλλης επικοινωνίας από τη DIRECT DEALS) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής, του περιεχομένου και των δυνατοτήτων συναλλαγών στη Δικτυακή τοποθεσία (καθώς και της δυνατότητας πραγματοποίησης μιας Αγοράς).
2.1.6 Ο όρος «Κουπόνι» σημαίνει ένα κουπόνι που υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις και το οποίο, αν το αγοράσετε, επιτρέπει (αποκλειστικά και μόνο στον αγοραστή) να το εξαργυρώσει σε συγκεκριμένο Έμπορο σε αντάλλαγμα για τα Προϊόντα ή Υπηρεσίες κουπονιού που προσφέρονται από το συγκεκριμένο Έμπορο.
2.1.7 Ο όρος «Προϊόντα κουπονιού» σημαίνει τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο Έμπορο και τα οποία περιγράφονται ως μέρος ενός Κουπονιού.
2.1.8 Ο όρος «Δικτυακή τοποθεσία» σημαίνει τη δικτυακή τοποθεσία της directdeals.com.cy και οποιαδήποτε Μικροτοποθεσία.
3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3.1 Εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων: Η χρήση της Υπηρεσίας και της Δικτυακήςτοποθεσίας και οποιαδήποτε Αγορά υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό.
3.2 Ηλικία: Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία ή/και Υπηρεσία (με ή χωρίς εγγραφή) και για να προβείτε σε οποιαδήποτε Αγορά, πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω.
3.3 Τοποθεσία: Η Δικτυακή τοποθεσία και η Υπηρεσία και οποιαδήποτε Αγορά απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους χρήστες έχουν πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία από την Κύπρο. Η εταιρεία δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η Υπηρεσία (ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες) διατίθενται ή είναι άλλως κατάλληλα για χρήση εκτός Κύπρου. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία (ή η χρήση της Υπηρεσίας ή η πραγματοποίηση αγοράς) από τοποθεσίες εκτός Κύπρου γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη και είστε υπεύθυνος για τις συνέπειες και τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, αλλά και τη δυνατότητα εξαργύρωσης Κουπονιού, το οποίο ενδεχομένως αγοράσετε μέσω της Δικτυακής μας Τοποθεσίας.
3.4 Εύρος εφαρμογής: Η Δικτυακή τοποθεσία, η Υπηρεσία και οποιαδήποτε αγορά προορίζονται για μη εμπορική, αποκλειστικά προσωπική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς. Για αποφυγή αμφιβολίας, δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη Δικτυακή τοποθεσία (web harvesting) και η εισβολή στη Δικτυακή τοποθεσία.
3.5 Αποτροπή της χρήσης: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει από το να κάνετε χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας και της Υπηρεσίας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε Αγορά.
3.6 Εξοπλισμός: Η Υπηρεσία και η χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς δεν περιλαμβάνει τη διάθεση υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς. Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή για να πραγματοποιήσετε μια Αγορά, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

4.ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
4.1 Για ποιο λόγο να δημιουργήσετε Καταχώρηση: Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε Καταχώρηση για να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας της Δικτυακής τοποθεσίας ή για να έχετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της Υπηρεσίας. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργήσετε Καταχώρηση για να δικαιούστε να κάνετε Αγορά από τη Δικτυακή τοποθεσία. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε εύκολη πρόσβαση για την εκτύπωση των παραγγελιών σας, για να προβάλετε τις προηγούμενες αγορές και για να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα Καταχώρηση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.
4.2 Πώς να δημιουργήσετε Καταχώρηση: Για να δημιουργήσετε Καταχώρηση πρέπει να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία πληρωμής και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες.
4.3 Κωδικοί πρόσβασης: Με την ολοκλήρωση της Καταχώρησης, θα σας εκχωρήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας. Πρέπει να φυλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που κάποιος μη εξουσιοδοτημένος τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό αυτό ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας ή εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Συνομολογείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός σας για το σκοπό της χρήσης ή/και συναλλαγής μέσω της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας. Επισημαίνεται ότι έχετε την πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής σας.
4.4 Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί με έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μεσολάβησης. Όποιοι λογαριασμοί καταχωρήθηκαν με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου ή με προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείνονται χωρίς
προειδοποίηση. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των λογαριασμών τους, εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.5 Κλείσιμο λογαριασμών: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP μεσολαβητή με σκοπό να επιχειρήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερου του ενός λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας χρήστης εκτός Κύπρου δηλώνει ότι είναι χρήστης Κύπρου ή εάν διακόπτει τη λειτουργία της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
4.6 Περισσότερες από μία συνδέσεις: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις με σκοπό την πρόκληση διαταραχής σε μια κοινότητα ή ενόχλησης άλλων χρηστών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο εναντίον όλων των λογαριασμών σας.

5. ΑΓΟΡΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
5.1 Ανάγκη εγγραφής: Η DIRECT DEALS πραγματοποιεί πωλήσεις Κουπονιών μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας. Τα εν λόγω Κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν για Προϊόντα κουπονιών από έναν Έμπορο. Είναι απαραίτητη η Καταχώρηση προκειμένου να προβείτε σε αγορά από τη Δικτυακή τοποθεσία.
5.2 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ως προϋπόθεση για την Αγορά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας και τις αγορές, για ενημερώσεις σχετικά με τη Δικτυακή τοποθεσία, την Υπηρεσία και τα Κουπόνια, καθώς και άλλες διαφημιστικές προσφορές. (Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsunscribe» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας αλληλογραφίας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)
5.3 Όταν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή κουπονιού: Όταν προβαίνετε στη διαδικασία για την αγορά ενός Κουπονιού, αφού επιβεβαιώσετε την αποδοχή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων και αφού λάβουμε το ποσό της πληρωμής (με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο) η συναλλαγή ολοκληρώνεται (και συνάπτεται συμβόλαιο για την Αγορά) μόνο όταν σας αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της συναλλαγής (η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αποδοχή της συναλλαγής από την εταιρεία). Η εταιρεία διατηρεί ένα αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου. Μπορείτε να εκτυπώσετε τους όρους και προϋποθέσεις από τη δικτυακή μας τοποθεσία για το αρχείο σας.
5.4 Δικαίωμα υπαναχώρησης: O Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την σύμβαση πώλησης προϊόντος/υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς του Κουπονιού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται με έγγραφη δήλωση του Πελάτη προς την DIRECT DEALS, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]. Εν συνεχεία, και κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως της DIRECT DEALS με τον Πελάτη, η DIRECT DEALS υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού στον Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται στην επιστροφή του Κουπονιού στην DIRECT DEALS, το οποίο Κουπόνι θα ακυρώνεται. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα της υπαναχώρησης παύει να ισχύει και η DIRECT DEALS δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη εκ της ανωτέρω αιτίας.
5.5 Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει στις εξής περιπτώσεις: Με την πραγματοποίηση μιας Αγοράς, επιβεβαιώνεται ότι η Αγορά πραγματοποιείται υπό τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.
5.6 Εξαργύρωση: Αφού προβείτε στην Αγορά, μπορείτε να εξαργυρώσετε το Κουπόνι σε έναν Έμπορο για Προϊόντα Κουπονιού που παρέχει ο συγκεκριμένος Έμπορος. Ο συγκεκριμένος Έμπορος και τα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχει ο εν λόγω Έμπορος για τα οποία εξαργυρώνεται το Κουπόνι θα δηλώνονται πάνω στο Κουπόνι. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Εμπόρου.
5.7 ΕΥΘΥΝΗ: Ο Έμπορος και όχι η εταιρεία DIRECT DEALS είναι:
5.7.1 ο πωλητής των Προϊόντων/ υπηρεσιών Κουπονιού
5.7.2 αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή σε εσάς των Προϊόντων/ υπηρεσιών κουπονιού και για τα ίδια τα Προϊόντα/ υπηρεσίες κουπονιού και
5.7.3 αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξαργύρωση οποιουδήποτε Κουπονιού αγοράσετε Εσείς.
5.8 Περιορισμοί: (i) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του Κουπονιού. Κάθε απόπειρα πραγματοποίησης κάποιας από τις παραπάνω ενέργειες ενδέχεται να καθιστά άκυρο το Κουπόνι κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. (ii) Εάν το Κουπόνι εξαργυρωθεί για μικρότερο ποσό από την αρχική του αξία, δεν δικαιούστε πίστωση, μετρητά ή νέο Κουπόνι η αξία του οποίου να ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στην αρχική αξία του Κουπονιού και το ποσό που εξαργυρώθηκε. Επίσης, τα Κουπόνια εξαργυρώνονται στο σύνολό τους και δεν είναι δυνατή η τμηματική εξαργύρωσή τους.
5.9 Συνδυασμός: Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Εμπόρου να καθορίσει εάν τα Κουπόνια μπορούν να συνδυαστούν με οποιεσδήποτε άλλες προωθητικές ενέργειες, κουπόνια, πιστοποιητικά ή κουπόνια του ίδιου του Εμπόρου ή τρίτων.
5.10 Απώλεια ή κλοπή κουπονιών: Ούτε η εταιρεία ούτε ο Έμπορος ευθύνονται για την απώλεια ή την κλοπή Κουπονιών ή των αριθμών αναφοράς Κουπονιών.
5.11 Ημερομηνία λήξης: Το Κουπόνι (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εκπτώσεων που παρέχονται από το Κουπόνι) λήγει την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό.
5.12 Κατάσταση κουπονιών: Όλα τα Κουπόνια συνιστούν κουπόνια για σκοπούς προώθησης που προσφέρονται για Αγορά κάτω από την αρχική τους αξία και υπόκεινται στο παρόν Συμφωνητικό και σε όποιους όρους και προϋποθέσεις έχει θέσει ο σχετικός Έμπορος.

6. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
6.1 Όροι του Εμπόρου: Οι Έμποροι θα έχουν τους δικούς τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν. Συμφωνείτε και οφείλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη τήρησης των παραπάνω ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.
6.2 Ακριβής πληροφόρηση: Εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά την Εγγραφή και αποτελούν τμήμα του λογαριασμού σας στη διάρκεια της εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώσετε αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών στα εν λόγω στοιχεία ενημερώνοντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο λογαριασμό σας.
6.3 Περιεχόμενο της Δικτυακής τοποθεσίας και της Υπηρεσίας και των Κουπονιών: Η ευθύνη διασφάλισης ότι τα όποια προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας πληρούν τις απαιτήσεις σας επαφίεται σε εσάς.
6.4 Δεν επιτρέπονται τα εξής: Χωρίς περιορισμό, δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε τρίτον να χρησιμοποιήσει τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία:
6.4.1 προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν είναι πρέπον ή καλόγουστο
6.4.2 προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι απειλητικό, κατάφωρα προσβλητικό με ανάρμοστο ή άσεμνο ή απειλητικό περιεχόμενο, βλάσφημο ή συκοφαντικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, εάν αψηφά απόφαση δικαστηρίου ή καταστρατηγεί την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, τα δικαιώματα δημιουργού, τα προσωπικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου
6.4.3 προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό για το οποίο δεν έχετε λάβει κάθε σχετική άδεια ή/και έγκριση (από την εταιρεία ή τρίτους) ή το οποίο συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο
6.4.4 προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι βλαβερό από τεχνικής πλευράς (όπως ιοί υπολογιστών, ιοί τύπου logic bomb, δούρειοι ίπποι, ιοί τύπου worm, βλαβερά στοιχεία, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα)
6.4.5 προκειμένου να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος
6.4.6 προκειμένου να παρακολουθήσετε ή να επιχειρήσετε την παρακολούθηση οποιασδήποτε αλληλογραφίας μεταδιδόμενης μέσω συστήματος τηλεπικοινωνιών
6.4.7 για άλλο σκοπό εκτός εκείνου για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί ή προσδιορίζονται να χρησιμοποιούνται
6.4.8 για οποιοδήποτε δόλιο σκοπό
6.4.9 για άλλη χρήση που δε συνάδει με τις αποδεκτές πρακτικές του Διαδικτύου και τις πρακτικές οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτύων ή
6.4.10 με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος αποσκοπεί να προκαλέσει εσκεμμένα το μίσος εναντίον οποιαδήποτε εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης μειονότητας ή αποσκοπεί άλλως να επηρεάσει δυσμενώς οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ή οντότητα.
6.5 Απαγορευμένες χρήσεις: Οι παρακάτω χρήσεις της Υπηρεσίας (και της Δικτυακής τοποθεσίας) και των Κουπονιών απαγορεύονται ρητά και δεσμεύεστε να μην προβείτε οι ίδιοι (ή να επιτρέψετε σε τρίτον να προβεί) σε κάποια από τις παρακάτω
πράξεις:
6.5.1 μεταπώληση της Υπηρεσίας (ή της Δικτυακής τοποθεσίας) ή οποιουδήποτε Κουπονιού
6.5.2 προσκόμιση ψευδών στοιχείων όπως ψευδή ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας και δόλια χρήση των αριθμών της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
6.5.3 επιχείρηση παράκαμψης των συστημάτων ασφάλειας ή του δικτύου της εταιρείας περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχετε ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης, ή παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων (όπως η εκτέλεση σάρωσης θυρών)
6.5.4 πρόσβαση στην Υπηρεσία (ή τη Δικτυακή τοποθεσία) ή διάπραξη οποιασδήποτε πράξης που δυνητικά ή πραγματικά επιβαρύνει την υποδομή της εταιρείας με παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο
6.5.5 εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής παρακολούθησης δικτύου που θα αναχαιτίσει δεδομένα που δεν
προορίζονται για εσάς
6.5.6 αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ταχυδρομείου, περιλαμβανομένης της αποστολής «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ζητήσει το εν λόγω υλικό. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή αυτόκλητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για διαφημιστικό, προωθητικό σκοπό, ή αναγγελίες με ενημερωτικό χαρακτήρα και φυλλάδια πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Τα υλικά αυτά μπορούν να σταλούν μόνο σε όσους τα έχουν ζητήσει ρητά. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει τη διακοπή της λήψης αλληλογραφίας τέτοιας φύσης, δεν επιτρέπεται να στείλετε στο συγκεκριμένο άτομο περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6.5.7 δημιουργία ή προώθηση αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή άλλου διαφημιστικού υλικού τύπου πυραμίδας (pyramid scheme) οποιουδήποτε είδους ανεξάρτητα από το εάν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια μηνύματα
6.5.8 αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και αυτής της διαδοχικής αποστολής σε ένα χρήστη ή τοποθεσία πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6.5.9 σύναψη αθέμιτων συνεργασιών ή συναλλαγών με την εταιρεία ή τον Έμπορο (οι οποίες θα περιλαμβάνουν συνεργασίες ή συναλλαγές που φέρονται να προέρχονται από τρίτο στις οποίες δεν έχετε καμία αρμοδιότητα να δεσμεύσετε τον τρίτο ή όπου παριστάνετε ότι είστε ο τρίτος)
6.5.10 χρήση της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας (ή οποιασδήποτε σχετικής λειτουργικότητας εκ των δύο) κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού
6.5.11 μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραποίηση των πληροφοριών που αναγράφονται στην κεφαλίδα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6.5.12 ενασχόληση με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας ή/και της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε Κουπονιού ή
6.5.13 ενασχόληση με οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία, κατά την αποκλειστική εύλογη γνώμη μας, περιορίζει ή κωλύει οποιονδήποτε άλλο πελάτη από την ορθή χρήση ή το προνόμιο χρήσης της Δικτυακής τοποθεσίας και της Υπηρεσίας.

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
7.1 Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη διεύθυνση [email protected]
7.2 Η εταιρεία δεν εγγυείται ότι η χρήση της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας θα μεταδίδονται με
ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.
7.3 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.
7.4 Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
7.5 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή Κουπονιού ή υπηρεσίας που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή/και την Υπηρεσία μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να
αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Κουπόνι από τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.
7.6 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.

8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
8.1 Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εσάς, χρησιμοποιεί με την άδειά σας) τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή Κουπόνι κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού, η εταιρεία δικαιούται να αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας ή /και της Δικτυακής τοποθεσίας (εν μέρει ή εν όλω) ή/και του Κουπονιού.
8.2 Εάν αναστείλει την Υπηρεσία ή τη Δικτυακή τοποθεσία ή το Κουπόνι, η εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την αποκατάσταση της λειτουργίας της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας ή του Κουπονιού μέχρι να λάβει διαβεβαίωση από εσάς, σε μορφή που θεωρεί αποδεκτή, ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παραβίαση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού.
8.3 Η DIRECT DEALS θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη του παρόντος Συμφωνητικού.
8.4 Χωρίς περιορισμό σε οτιδήποτε άλλο διατυπώνεται στην παράγραφο 8, η εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής: i) αναστολή της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας ii) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας iii) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και iv) παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν:
8.4.1 αθετήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό
8.4.2 η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχετε ή ότι μπορεί να έχετε αθετήσει ή ότι θα αθετήσετε τους παρόντες όρους ή
8.4.3 η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχετε διαπράξει ή να διαπράττετε απάτη εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
8.5 Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου όρου στην παρούσα παράγραφο 8, η εταιρεία μπορεί να λύσει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή.
8.6 Το δικαίωμα λύσης του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα ζημιώνει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης που μπορεί να έχει η εταιρεία αναφορικά με την όποια παραβίαση, ή τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες που υπήρχαν πριν από τη λύση.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
9.1 Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρεία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν λόγω:
9.1.1 των όποιων αξιώσεων ή διαδικασιών που εγείρονται εναντίον της εταιρείας ή απειλούνται να εγερθούν εναντίον της από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο λόγω:
a) τηςχρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς
b) της χρήσης ενός Κουπονιού
c) της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας μέσω του κωδικού πρόσβασής σας ή
9.1.2 της όποιας αθέτησης του παρόντος συμφωνητικού από εσάς.

10. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10.1 Η εταιρεία εγγυείται τα εξής:
10.1.1 ότι θα επιδείξει την εύλογη προσοχή και δεξιότητα κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από το παρόν Συμφωνητικό και
10.1.2 ότι έχει το δικαίωμα πώλησης Κουπονιών, ότι η ποιότητα των Κουπονιών είναι ικανοποιητική και ότι είναι κατάλληλα για τον προοριζόμενο σκοπό τους.
10.2 Η παρούσα παράγραφος 10 (και η παράγραφος 1.4) υπερισχύει έναντι όλων των άλλων παραγράφων και διατυπώνει τη συνολική Ευθύνη της εταιρείας, αποτελεί δε το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης όσον αφορά:
10.2.1 την εκτέλεση, την αδυναμία εκτέλεσης, την υποτιθέμενη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού ή της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή αυτών) ή
10.2.2 άλλως σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό ή τη σύναψη ή την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού.
10.3 Το παρόν δεν αποκλείει ούτε περιορίζει τυχόν ευθύνη μας από δόλο ή βαρειά αμέλεια, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.
10.4 Η εταιρεία δεν εγγυείται και εξαιρεί και αποποιείται κάθε Ευθύνης αναφορικά με τα εξής:
10.4.1 την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα σκοπού ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας προσπελάζεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας ή άλλως και
10.4.2 τη μετάδοση ή τη λήψη ή την αδυναμία μετάδοσης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού οποιασδήποτε φύσης και
10.4.3 τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικών στη Δικτυακή τοποθεσία (η οποία γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη)
10.4.4 τα Προϊόντα κουπονιού για τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν Κουπόνια και αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη δυνατότητα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία πρόκειται να εξαργυρωθεί το Κουπόνι).
10.5 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10.3 αλλά με την επιφύλαξη της παραγράφου 10.6, η εταιρεία δεν αποδέχεται και δια του παρόντος αποκλείει κάθε Ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας (ή οποιουδήποτε
άλλου φυσικού προσώπου) εκτός εκείνης που προκαλείται λόγω Παράβασης καθήκοντος της εταιρείας.
10.6 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10.3 αλλά με την επιφύλαξη των παραγράφων 10.4.3 και 10.8, η Ευθύνη της εταιρείας για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας (ή άλλου φυσικού προσώπου) που προκληθεί από την εταιρεία, τους εργαζομένους σε αυτήν, τους υπεργολάβους ή τους εκπροσώπους που ενεργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, δεν θα υπερβαίνει τα 10 Ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 10.6, η καταστροφή ή η απώλεια δεδομένων δεν θα συνιστά υλική ζημιά ως προς την ιδιοκτησία.
10.7 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στις παραγράφους 10.3 και 10.4.3, η εταιρεία δεν αποδέχεται και δια του παρόντος εξαιρεί κάθε Ευθύνη για Παράβαση καθήκοντος εκτός από την Ευθύνη που προκύπτει δυνάμει των όρων του παρόντος Συμφωνητικού.
10.8 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10.3, η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τα εξής:
10.8.1 απώλεια εισοδήματος
10.8.1 απώλεια πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών
10.8.1 απώλεια συμβολαίων
10.8.1 απώλεια χρήσης χρηματικού ποσού
10.8.1 απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων
10.8.1 απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας
10.8.1 απώλεια ευκαιριών
10.8.1 απώλεια υπεραξίας
10.8.1 απώλεια φήμης
10.8.10 απώλεια ή ζημία ή καταστροφή δεδομένων ή
10.8.11 οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία και η εν λόγω Ευθύνη εξαιρείται είτε είναι προβλέψιμη, γνωστή, είναι δυνατό να προβλεφθεί ή άλλως. Για την αποφυγή αμφιβολίας, οι παράγραφοι 10.8.1 έως 10.8.10 ισχύουν ανεξάρτητα από τη φύση των απωλειών αυτών (άμεσες, έμμεσες, αποθετικές ή άλλως).
10.9 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10.3, η συνολική Ευθύνη της εταιρείας προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο δεν θα υπερβαίνει συνολικά το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα ποσά: α) 50 Ευρώ ή β) το 110% οποιουδήποτε συνολικού ποσού που καταβλήθηκε από εσάς προς την εταιρεία εντός των 12 μηνών που προηγήθηκαν οποιασδήποτε αξίωσης.
10.10 Ο περιορισμός Ευθύνης δυνάμει της παραγράφου 10.9 έχει ισχύ σε σχέση και με την όποια Ευθύνη προβλέπεται ρητά βάσει του παρόντος και με την όποια Ευθύνη προκύπτει λόγω της ακυρότητας ή αδυναμίας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.
10.11 Στην παρούσα παράγραφο 10:
10.11.1 Ο όρος «Ευθύνη» σημαίνει την ευθύνη επί ή για την αθέτηση συμβολαίου, Παράβαση καθήκοντος, παρερμηνεία, επανόρθωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται ή απορρέει με βάση ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της ευθύνης που προβλέπεται ρητά βάσει του παρόντος Συμφωνητικού ή προκύπτει λόγω της ακυρότητας ή αδυναμίας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού (και για τους σκοπούς του ορισμού, όλες οι αναφορές στο «παρόν Συμφωνητικό» θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε παρεπόμενη σύμβαση)
και 10.11.2 Ο όρος «Παράβαση καθήκοντος» σημαίνει την αθέτηση (i) οποιασδήποτε υποχρέωσης απορρέει από τους ρητούς ή συνεπαγόμενους όρους μιας σύμβασης να ασκηθεί εύλογη προσοχή ή δεξιότητα κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή (ii)οποιουδήποτε καθήκοντος να ασκηθεί εύλογη προσοχή ή δεξιότητα (αλλά όχι οποιοδήποτε αυστηρότερο καθήκον).

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11.1 Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου η οποία συνιστά μέρος του παρόντος Συμφωνητικού. Παρακαλούμε δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

12. COOKIES – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
12.1 Η εταιρεία μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο και σε διαφορετικά σημεία κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι τοποθεσίες και τα σημεία αυτά μπορεί περιστασιακά να αλλάζουν. Ωστόσο, η εταιρεία θα επισημαίνει πάντα ευκρινώς ποια αγαθά και υπηρεσίες είναι διαφημίσεις (δηλαδή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός της εταιρείας) ώστε να είναι ξεκάθαρο σε εσάς ποια αγαθά και υπηρεσίες σας παρέχονται.
12.2 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.
12.3 Είναι δυνατή η παροχή των όποιων διαφημίσεων εκ μέρους μας από τρίτημ διαφημιστική εταιρεία.
12.4 Κατά τη διάρκεια προβολής των διαφημίσεων της εταιρείας, δεν θα χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου) αλλά, εκ μέρους της εταιρείας, ο τρίτος διαφημιστής ή η συγγενής εταιρεία μας μπορεί να τοποθετήσει ή να αναγνωρίσει ένα μοναδικό «cookie» στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες). Το cookie αυτό δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς ούτε συνδέεται σε οποιαδήποτε στοιχεία σάς αφορούν. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική αυτή και για να γνωρίζετε τις επιλογές σας ως προς την επιλογή απαγόρευσης της χρήσης των πληροφοριών αυτών από οποιαδήποτε εταιρεία, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας όπου μπορείτε να κάνετε κλικ και να ενημερωθείτε ενδελεχέστερα. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν ή να τοποθετήσουν, για λογαριασμό μας, διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα. Περισσότερες πληροφορίες δείτε τα Cookies που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
13.1 Όπου η Δικτυακή τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία. Η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικές δικτύωσης όπως το Facebook ή το Twitter ή το Ekdromi.gr) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου και αποκλειστικά τον κίνδυνο της ενέργειάς σας.
13.2 Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία directdeals.com.cy μπορεί να κάνει διαθέσιμη την πρόσβαση σε Μικροτοποθεσίες και, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να το πράξει εντός ή άλλως μέσω εξωτερικών υπερσυνδέσεων.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
14.1 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων (περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή τοποθεσία και Υπηρεσία, (υπό τον όρο της παραγράφου 14.4) το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της δικτυακής τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος, και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Αποκλείεται και/ή δεν επιτρέπεται η απόκτηση οποιουδήποτε τίτλου στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
14.2 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στην παράγραφο 14.1 ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της εταιρείας.
Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή
αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδεια της εταιρείας.
14.3 Κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών επωνυμιών και εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας DIRECT DEALS ανήκει στην εταιρεία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής). Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
14.4 Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή τον Έμπορο και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο. Το παρόν Συμφωνητικό δεν σας εκχωρεί δικαιώματα στο εν λόγω περιεχόμενο.
14.5 Οι συγγραφείς των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων στις σελίδες της Δικτυακής τοποθεσίας έχουν εξασφαλίσει τα ηθικά δικαιώματά τους να αναγνωρίζονται ως οι συγγραφείς των εν λόγω έργων.
14.6 Με βάση την παράγραφο 14.7, κάθε υλικό που μεταδίδετε ή αναρτάτε ή υποβάλλετε στη Δικτυακή τοποθεσία (ή άλλως στην εταιρεία) θα θεωρείται (και η εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και για κοινή ή δημόσια χρήση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω δήλωσης δεν εφαρμόζει από νομικής άποψης, στην περίπτωση αυτή, για οτιδήποτε προμηθεύετε στην εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Δικτυακής τοποθεσίας ή άλλως) θα εκχωρείτε στην εταιρεία ένα διαρκές, ανέκκλητο, μη αποκλειστικό και άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης και διανομής σε παγκόσμια κλίμακα κάθε τέτοιου υλικού.
14.7 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στην εταιρεία από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την εταιρεία σχετικά με την Υπηρεσία ή τη Δικτυακή τοποθεσία (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Ιδεών στην εταιρεία. Κατανοείτε και δηλώνετε ότι η εταιρεία έχει τόσο εσωτερικούς πόρους όσο και άλλους εξωτερικούς πόρους που μπορούν να αναπτυχθούν ή μπορεί στο μέλλον να αναπτύξουν ιδέες ταυτόσημες ή παρόμοιες με τις Ιδέες και ότι η εταιρεία προτίθεται να αξιολογήσει τις Ιδέες μόνο βάσει των εν λόγω όρων. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες Ιδέες δεν υποβάλλονται εμπιστευτικά, η δε εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ρητή ή συνεπαγόμενη, κατά την αξιολόγησή τους. Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα κατέχει αποκλειστικά κάθε γνωστό υφιστάμενο ή μελλοντικό δικαίωμα επί των Ιδεών οποιουδήποτε είδους και φύσης σε παγκόσμια κλίμακα και θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει απεριόριστα τις Ιδέες για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλως, χωρίς να οφείλει οποιουδήποτε είδους και μέσου αποζημίωσης στον προμηθευτή των Ιδεών.

15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Ερμηνεία: Στο παρόν Συμφωνητικό:
15.1.1 οι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα, συμπράξεις, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, νομικά πρόσωπα κάθε είδους και συλλόγους ή συνδέσμους οργανωμένων ή μη ατόμων στερούμενους νομικής προσωπικότητας
15.1.2 οι επικεφαλίδες των παραγράφων όπως («15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στην αρχή της παρούσας παραγράφου) και οι τίτλοι των παραγράφων (όπως «Ερμηνεία:» στην αρχή της παραγράφου 15.1) παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν τμήμα ή επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος Συμφωνητικού και
15.1.3 οι αναφορές στους όρους «περιλαμβάνει» και «περιλαμβανομένων» θα θεωρούνται ότι σημαίνουν αντίστοιχα « περιλαμβάνει(ουν) χωρίς περιορισμό» και «περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό».
15.2 Αποκλεισμός σχέσης σύμπραξης / εκπροσώπησης: Οτιδήποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία κοινοπραξίας, συνεργασίας ή σχέσης εκπροσώπησης μεταξύ των μερών, ούτε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση, χρέος ή κόστος ή να συνάψει οποιαδήποτε συμβόλαια ή άλλες συμφωνίες στο όνομα ή για λογαριασμό του αντισυμβαλλόμενου.
15.3 Αποκλεισμός άλλων όρων: Με εξαίρεση όσα ορίζονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κάθε εγγύηση, προϋπόθεση και άλλοι όροι, είτε ρητοί είτε συνεπαγόμενοι, που βασίζονται σε νόμους ή άλλως εξαιρούνται δια του παρόντος στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
15.4 Εκχώρηση: Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση ή άλλως ο χειρισμός όλων ή μέρους ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσής σας βάσει του παρόντος Συμφωνητικού. Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα εκχώρησης ή άλλως ανάθεσης όλων ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσής της βάσει του παρόντος σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
15.5 Ανωτέρα βία: Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).
15.6 Συνολική συμφωνία: Το παρόν συμφωνητικό (και η Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας) περιέχει όλους τους συμπεφωνημένους όρους μεταξύ των μερών αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης σύμβασης, αμοιβαίας συνεννόησης ή συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε προφορική είτε έγγραφη. Εκτός αν ορίζεται ρητώς στο παρόν Συμφωνητικό, δεν θα θεωρείται ούτε θα υπονοείται ότι δόθηκε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση σχετικά με οτιδήποτε ελέχθη ή γράφτηκε κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων πριν από το παρόν Συμφωνητικό. Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα έχει στη διάθεσή του ένδικο μέσο αναφορικά με οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από τον αντισυμβαλλόμενο και στην οποία βασίστηκε το εν λόγω μέρος κατά τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού (εκτός κι αν η εν λόγω δήλωση έγινε με δόλο ή το αντικείμενό της ήταν θεμελιώδες για την ικανότητα του συμβαλλομένου να εκτελέσει το παρόν) και το μοναδικό ένδικο μέσο που θα έχει στη διάθεσή του ο εν λόγω συμβαλλόμενος θα ισχύει για αθέτηση συμβολαίου όπως παρέχεται στο παρόν Συμφωνητικό. Ωστόσο, η Υπηρεσία παρέχεται σε εσάς στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας, των πολιτικών και των διαδικασιών που δημοσιεύονται από καιρό σε καιρό στη Δικτυακή τοποθεσία της εταιρείας.
15.7 Αποκλεισμός ρήτρας αποποίησης: Καμία αποποίηση εκ μέρους της εταιρείας για οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους σας βάσει του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα ισχύει ή θα θεωρείται ως αποποίηση από την εταιρεία για μελλοντικές αθετήσεις, είτε παρόμοιου είτε διαφορετικού χαρακτήρα. Η χορήγηση χρόνου ή άλλη επιείκεια ή ανοχή εκ μέρους της εταιρείας προς εσάς δεν θα σας αποδεσμεύει, απαλλάσσει ή άλλως επηρεάζει την ευθύνη σας υπό το παρόν Συμφωνητικό.
15.8 Γνωστοποιήσεις: Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό, οι ειδοποιήσεις που θα επιδίδονται σε κάθε συμβαλλόμενο θα είναι έγγραφες και θα παραδίδονται ιδιοχείρως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με εξαίρεση την περίπτωση που η ειδοποίηση αποστέλλεται στην εταιρεία και αφορά νομικές διαδικασίες) θα αποστέλλονται μέσω φαξ ή με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη προς εσάς στη διεύθυνση που καθορίσατε ή στα γραφεία της εταιρείας μας.
15.9 Δικαιώματα τρίτων: Κάθε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού ισχύει εξίσου και προς όφελος της DIRECT DEALS, των θυγατρικών της, των όποιων συμμετοχικών εταιρειών της DIRECT DEALS, των συνδεδεμένων με αυτήν (ή αυτές) εταιρειών και των τρίτων παρόχων περιεχομένου αυτής (ή αυτών) και των δικαιοπαρόχων, η δε καθεμία θα έχει το δικαίωμα επιβεβαίωσης και επιβολής των εν λόγω διατάξεων άμεσα ή για λογαριασμό της (εκτός από την περίπτωση που το παρόν Συμφωνητικό μεταβληθεί ή ακυρωθεί χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω μερών). Με βάση την προηγούμενη πρόταση, κανένας όρος του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα είναι εκτελεστός από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο σε αυτό.
15.10 Διατήρηση ισχύος: Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 5.7, 5.8, 5.9,5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 9, 10, 14 και 15 του παρόντος Συμφωνητικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες είτε αναφέρεται ρητώς ότι θα διατηρήσουν την ισχύ τους και μετά τη λήξη ή την καταγγελία του παρόντος είτε από τη φύση ή το περιεχόμενό τους συνάγεται ότι πρέπει να διατηρήσουν την ισχύ τους μετά την εν λόγω καταγγελία, θα διατηρήσουν την ισχύ τους και μετά την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού. Σε περίπτωση που – μετά την λήξη ή τερματισμό του παρόντος – χρησιμοποιήσετε ξανά τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία, οι διατάξεις των όρων και των προϋποθέσεων που θα ισχύουν τότε θα διέπουν την εκ νέου χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Κουπόνια που έχουν αγοραστεί βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, οι διατάξεις που ισχύουν για τα Κουπόνια θα διατηρήσουν την ισχύ τους και μετά την καταγγελία του παρόντος.
15.10 Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί παράνομη, ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή και όπου είναι δυνατόν, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος δεν θα επηρεαστεί.
15.10 Εφαρμοστέο δίκαιο: Το παρόν Συμφωνητικό (και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και εσάς) θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16.1 Η Δικτυακή τοποθεσία και η Υπηρεσία ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης DIRECT DEALS και υπόκειται στη διαχείρισή της. Η εν λόγω εταιρεία διατηρεί το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Λευκωσία.
Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση [email protected]